Protokoll

Protokoll

fört vid Alfhild Agrell-sällskapets årsmöte måndagen den 13 mars 2017.

Plats: Portalen, Torsvik, Härnösand.


§1 Öppnades mötet av sällskapets ordförande Maria Lycken.

§2 Förklarades mötet vederbörligt utlyst.

§3 Godkändes dagordningen.

§4 Valdes Åke Hamrin till mötesordförande och Britta Olofsson till mötessekreterare samt Margareta Ragnarsdotter och Christina Rörsch till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§5 Föredrogs verksamhetsberättelsen av mötesordföranden och lades till handlingarna.

§6 Föredrogs den ekonomiska rapporten av kassören och lades till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse lästes upp av Gunilla Sundin och lades till handlingarna.

§8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§9 Fastställdes oförändrad årsavgift på 150 kr för enskild medlem.

§10 Redogjorde kassören muntligt för verksamhets- och budgetplan för 2017.

§11 Till ordförande för ett år valdes Maria Lycken.

§12 Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Lena Fries-Gedin, Birgitta Holmgren-Wallin, Agneta S Palm och Britta Olofsson. Till ny ordinarie ledamot för två år valdes Margareta Bergvall.

Alveola Ämting och Anna-Lena Lundblad valdes för två år 2016 och har alltså inte varit involverade i årets valprocedur.

§13 Till ersättare för ett år omvaldes Monica Dahne och nyvaldes Margareta Blom.

§14 Till revisor för ett år omvaldes Åke Hamrin och Håkan Forslin.

§15 Till ny revisorsersättare för ett år valdes Stefan Olofsson

§16 Till ledamöter i valberedningen valdes Birgitta Smith, Margareta Ragnarsdotter och Anita Ljunglöf.

§17 Inga motioner och förslag från styrelsen förelåg.

§18 Mötets ordförande Åke Hamrin tackade för visat intresse och överlämnade till Maria Lycken att avsluta mötet.


Härnösand den 13 mars 2017


Åke Hamrin, mötesordförande

Britta Olofsson, mötessekreterare         

Christina Rörsch, justerare             

Margareta Ragnarsdotter, justerareAlfhild Agrell-sällskapets verksamhetsberättelse 2016


I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Ordinarie ledamöter: Maria Lycken (ordförande och läsecirkelsansvarig), Lena Gedin (vice ordförande och kontaktperson med DELS), Britta Olofsson (sekreterare), Anna-Lena Lundblad (kassör), Birgitta Holmgren-Wallin (arkivarie), Alveola Ämting (ansvarig för hemsidan), Agneta Palm, Margareta Bergvall, Margareta Brodin och Gunilla Sundin, Suppleanter: Monica Dahne och Karin Lundqvist. 


Revisorer: Håkan Forslin, Åke Hamrin

Revisorsersättare: Tommy Thunberg, Olle Grundberg.

Adjungerad ledamot: Eva Söderberg

Valberedning: Birgitta Smith, Margareta Bergvall, Margareta Ragnarsdotter


Medlemsavgiften för 2016 har varit 150 kr.

Antalet medlemmar uppgick vid slutet av 2016 till 59.

Sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) sedan inträdet i mars 2013.


Sällskapets hemsida har adress www.alfhildagrell.se och e-postadressen är info@alfhildagrell.se


Verksamhet

Styrelsemöten. Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden: 13 januari, 18 februari, 21 mars (konstituerande sammanträde), 20 april, 16 maj, 8 juni, 5 september, 18 oktober och 14 november.

 

Årsmötet 10 mars. Mötet ägde rum i Galleriet på Technichus där Åke Hamrin höll i ordförandeklubban. Skådespelare från Bäverteatern framförde stycket ” Läs-sy-sirklen” som en dramatisk läsning tillsammans med några medlemmar från sällskapet.


Prins Pompom 25 maj. Redovisningen av donationprojektet ”Prins Pompom” ägde rum den 25 maj på Sambiblioteket. Projektet har genomförts som ett lyckat samarbete mellan Mittuniversitetets förskollärarlinje och sällskapet. Under förmiddagen presenterade studenterna sina varianter av Agrells saga Prins Pompom som en rad förskolebarn runt om i landet fått ta del av under våren för att i sin tur inspireras till att skapa nya berättelser och bilder. Under eftermiddagen föreläste Farrah Mustajärvi och Gun-Britt Hedström för studenterna om sagan ur ett språkligt/matematiskt och bildmässigt perspektiv. Senare under eftermiddagen bjöds sällskapets medlemmar in på fika och information om projektet och fick sedan lyssna till samma föreläsning.


Besök på Alfhild Agrells grav, Säbrå kyrkogård 13 juni. Ett tiotal medlemmar lockades att delta i utflykten som började med en läsning ur En lappbok och psalmsång vid Alfhilds grav i den vackra försommarkvällen. Efter detta blev det picknick på Franzéns kulle med läsning ur novellen ”Glansvit”, också hämtad från En Lappbok.


Elin Kristofferssons och Gun Roswalls framträdande på Skule naturum 12 augusti. Agrell-sällskapet var samarrangör när Elin Kristoffersson tolkade Agrells novell Sorg i ett egenkoreograferat dansnummer med titeln ”Känn hur den skälver” medan Gun Roswall gjorde en högläsning av novellen. Föreställningen framfördes på Skule naturum vid två tillfällen under dagen och lockade vid varje tillfälle ett 50-tal besökare.


Alfhild Agrells namnsdagskalas på Villa Fridhem 4 september. Alfhilddagen firades i år en dag i efterskott men blev lika förstklassig som vanligt. Cirka 40 namnsdagsfirare tog för sig av de läckra bakverken och lyssnade till teaterchef Lena Engqvist-Forslund som bland annat dramatiserade ett utkast ur en kommande pjäs om Agrells liv och gärning. Teater Västernorrlands egen dramaturg Therese Söderberg är författare till det nyskrivna verket som kommer att ha premiär under 2018. Medlemmarna fick också lyssna till information om sällskapets olika aktiviteter.


Besök hos teaterföreningen 12 september. Representanter från sällskapet informerade föreningens medlemmar om Agrell och Ensam inför föreställningen 25 oktober.


Katarina Östholm intervju 28 september för tidningen Ångermanland. Katarina Östholm gjorde en intervju med två av styrelsemedlemmarna om Agrell, sällskapet och dramat Ensam och ett reportage kunde läsas i TÅ 3 november.


Besök hos SKPF (Svenska kommunalarbetares pensionärsförening):s bokcirkel 5 oktober. Föreningen fick information om Agrell och sällskapet vilket fick till följd att bokcirkelmedlemmarna köpte var sitt exemplar av Ensam att ha som högläsningslitteratur under cirkelträffarna.


Besök av AA-sällskapet 13 oktober hos Mariaordern. Sällskapet besökte Mariaordern för att informera om Agrells liv och gärning.


Besök hos Estetprogrammet 20 oktober. Programmet besöktes av två representanter för sällskapet som genom sin information försökte väcka intresse för Agrell och förbereda eleverna inför teaterbesöket 25 oktober då Östgötateatern gav föreställningen Ensam.


Kommunens workshop 24-25 oktober inför den planerade utsmyckningen på Alfhild Agrells plats. Workshopen genomfördes enligt planerna där tanken var att inbjudna konstnärer skulle bilda sig en uppfattning om författaren och platsen för att förutsättningslöst skissa ner sina idéer för den kommande utsmyckningen. Det hela avslutades med presentation av de utarbetade förslagen samt mingel på konsthallen dit allmänheten var inbjuden. Representanter för Agrellsällskapet fanns med under dagarna för att informera de fem deltagande konstnärerna om Agrells liv och verk.


Östgötateaterns besök med Agrells drama Ensam 25 oktober. Sällskapet har under året aktivt jobbat för att teaterföreningen skulle köpa in föreställningen som lockade en stor publik 25 oktober på Härnösands teater. Sällskapet sponsrade 99 biljetter till föreställningen för elever vid Härnösands gymnasium och folkhögskola vilket samtidigt kom att utgöra årets donationsprojekt (fonden för spridande av kunskap kring Agrell och hennes verk). Sällskapet satte upp ett Agrell-bord i teaterfoajén i samband med föreställningen och fanns med i panelen tillsammans med bl.a. skådespelarna vid den efterföljande diskussionen med publiken.


Alfhild Agrell-info hos Socialdemokratiska kvinnoförbundet 15 november. Med hjälp av sällskapets bildspel fick kvällens deltagare ökade kunskaper om Agrells liv och verk samt information om sällskapets verksamhet.


DELS-möte i Stockholm 21 november. Representanter för sällskapet deltog i det välbesökta mötet som hade titeln: Hur vi firar ett jubileumsår.


Föreningarnas julmarknad på biblioteket 26 november. Sällskapet medverkade i evenemanget med ett bemannat Agrell-bord.


Besök vid Alfhild Agrells grav på Säbrå kyrkogård 13 december. Extrema väderförhållanden gjorde att endast två medlemmar var oförskräckta nog att besöka graven på Lucia-dagen. Programmet genomfördes planenligt med kransnedläggelse, psalmsång, marschaller och glöggdrickande.


Läsecirkeln 2016: Läsecirkeln har under året bestått av femton anmälda medlemmar som träffats sammanlagt elva gånger för att högläsa och samtala kring ett antal Agrellnoveller ur På landsbygden (1887)  och En lappbok (1919). Läsecirkeln har under hösten också läst och diskuterat dramat Ensam (1886)


Ur På landsbygden har cirkeln läst följande noveller: ”Puken”, “Ett gläd lik”, ”Gossen på bärget”, ” Vad ingen ser”, “En”, och ” En gåta”. Ur En lappbok har man läst följande: ”Svart invärtes”, Glansvit”, “ Thord gammellappen”, och “ När fogden skakade livet ur svärmodern sin”.

Vårterminens sista sammankomst blev ett besök på Alfhilds grav dit alla medlemmar bjöds in.


Övrig verksamhet

Alfhild Agrell-året 2018: Sällskapet har beslutat att satsa på ett Agrell-år 2018 och har under året påbörjat förberedelserna. Kontakt har tagits med en rad föreningar och institutioner med tanken att detta ska bli blir en angelägenhet för hela staden. Redan nu är det klart att länsmuseet satsar på en Agrell-utställning, att teater Västernorrland sätter upp ett nyskrivet drama om Agrells liv och verk och att Norrdans medverkar med ett nyskapat dansnummer i samband med att den beslutade utsmyckningen på Agrell-platsen invigs.


Tygkasse: I samverkan med Agrell-sällskapet har Anna Zetterlund framställt en på tygkasse med Agrell-citat som finns att köpa på hemslöjsbutiken.


Under tallar och pinier: Sällskapet har bekostat en produktion av Agrells berättarsamling Under tallar och pinier i form av en pappersbok som finns tillgänglig för utlåning på Härnösands bibliotek.


För sällskapets arbete har samarbetet med Vuxenskolan varit av största betydelse. Som vanligt har styrelsemöten och läsecirkelsverksamheten ägt rum där liksom kopiering av dokument. Vuxenskolan har också bistått oss när det gällt administrativa och tekniska lösningar av verksamheten. Ett stort tack från sällskapet.


Sällskapet har vuxit under det gångna året och vi vill rikta ett stort tack till alla nya och gamla medlemmar som valt att vara med. Medlemmarnas intresse och uppmuntran är av största vikt för sällskapets fortsatta verksamhet och stort fokus har därför riktats mot att försöka bjuda in till trevliga och intressanta medlemsaktiviteter.


Alfhild Agrell-sällskapet har som vanligt haft ett händelserikt och aktivt år där många nya idéer sett dagens ljus. Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår där vi kan förverkliga ytterligare några av våra planer och samtidigt komma med nya kreativa idéer för att sprida intresse och information kring vår författare.

Härnösand i februari 2017Maria Lycken                 

Lena Gedin                 

Anna-Lena Lundblad

Britta Olofsson 

Birgitta Holmgren-Wallin

Margareta Bergwall

Alveola Ämting

Agneta Palm

Margareta Brodin

Gunilla Sundin                 

Monica Dahne                     

Karin Lundqvist

Protokoll

fört vid Alfhild Agrell-­‐sällskapets årsmöte torsdag den 10 mars 2016.

Plats: Galleriet, Technichus i Härnösand.


§1  Öppnades mötet av sällskapets ordförande Maria Lycken.

§2  Förklarades mötet vederbörligt utlyst.

§3  Godkändes dagordningen.

§4  Valdes Åke Hamrin till mötesordförande och Britta Olofsson till mötessekreterare

samt Monika Karlsson och Ulla Johansson till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§5  Föredrogs verksamhetsberättelsen av mötessekreteraren och lades till handlingarna.

§6  Föredrogs den ekonomiska rapporten av kassören och lades till handlingarna.

§7  Revisorernas berättelse lästes upp av Britta Olofsson och lades till handlingarna.

§8  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9  Fastställdes oförändrad årsavgift på 150 kr för enskild medlem.

§10  Redogjorde kassören muntligt för verksamhetsplan för 2016.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utarbeta en budget för 2016.

§11  Till ordförande för ett år valdes Maria Lycken.

§12  Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Anna-­Lena Lundblad

och Alveola Ämting. Till ny ordinarie ledamot för två år valdes Margareta

Brodin. Margareta Bergvall, Lena Gedin, Birgitta Holmgren-Wallin,

Agneta Palm och Britta Olofsson valdes för två år 2015 och har alltså

inte varit involverade i årets valprocedur.

§13  Till ersättare för ett år valdes Monika Dahne och Sissel Almgren.

§14  Till revisor för ett år omvaldes Åke Hamrin. Till ny revisor för ett år

valdes Håkan Forslin.

§15  Till ny revisorsersättare för ett år valdes Olle Grundberg

och omvaldes Tommy Thunberg.

§16  Till ledamot i valberedningen valdes Birgitta Smith. Hänsköts till styrelsen

att finna ytterligare två valberedningsledamöter.

§17  Inga motioner och förslag från styrelsen förelåg.

§18  Meddelades att Östgötateaterns uppsättning av Agrelldramat

Ensam har premiär i Norrköping 16 april.

§19  Mötets ordförande Åke Hamrin tackade för visat intresse

och överlämnade till Maria Lycken att avsluta mötet.


Åke Hamrin, mötesordförande

Britta Olofsson, mötessekreterare

Ulla Johansson, justerare

Monika Karlsson, justerare


Härnösand den 10 mars 2016
Alfhild Agrell-sällskapets verksamhetsberättelse 2015


I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Ordinarie ledamöter: Maria Lycken (ordförande och läsecirkelsansvarig), Lena Gedin (andra vice ordförande och kontaktperson med DELS), Britta Olofsson(sekreterare), Anna-Lena Lundblad (kassör), Lena Lundqvist (vice ordförande, arkivarie), Birgitta Holmgren-Wallin (arkivarie), Alveola Ämting (ansvarig för hemsidan), Margareta Bergvall, Agneta Palm.

Ersättare: Margareta Ragnarsdotter, Birgitta Smith

Revisorer: Anders Aldskogius, Åke Hamrin

Revisorsersättare: Tommy Thunberg

Adjungerad ledamot: Eva Söderberg

Valberedning: Märet Dahne, Björn Thunberg, Gun Rooswall Persson


Medlemsavgiften för 2015 har varit 150 kr.

Antalet medlemmar uppgick vid slutet av 2015 till 52.

Sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) sedan inträdet i mars 2013. Sällskapets hemsida har adress www.alfhildagrell.se och e-postadressen är info@alfhildagrell.se


Verksamhet

Styrelsemöten. Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden: 8 januari, 17 februari, 9 mars (konstituerande sammanträde), 16 april, 18 maj, 26 augusti, 21 oktober och 18 november. 

Årsmötet 2 mars. Mötet ägde rum i IOGT-lokalen där Åke Hamrin höll i ordförandeklubban. Lars Högberg höll ett intressant föredrag om det Martinska huset:"Hus med historia - berättelsen om Alfhild Agrells barndomshem".


Alfhilddagen 3 september. Namnsdagsfesten blev som vanligt ett populärt arrangemang och drog denna kväll ca: 45 besökare. Kvällens tema var novellen ”Sorg” och publiken bjöds på Elin Kristofferssons specialkoreograferade dansnummer och Margareta Ragnarsdotters uppläsning av novellen. Dessutom bjöds på ett riktigt kaffekalas med donerat ”doppa” från generösa medlemmar.


Världens liv i Härnösand 5 september. Alfhild Agrell-sällskapet visade upp sin verksamhet vid Världens liv-dagen på Härnösands bibliotek. Agneta Palm ansvarade för Agrell-montern tillsammans med avlösare och intresset var stort för att höra och lära om vår författare.


Bokmässan 24-27 september. Tillsammans med Emil Hagström-sällskapet och Ludvig Nordström-sällskapet deltog Alfhild Agrell-sällskapet i årets Bokmässa i Göteborg. Man delade på en monter som var strategiskt placerad i ytterkanten av de litterära sällskapens kvarter. Sällskapen hade varsin huvuddag och vi hade turen att få lördagen då besökarna var som flest. Lena Gedin, Maria Lycken, Anna Lena Lundblad och Britta Olofsson representerade Agrell-sällskapet, men under lördagen och söndagen deltog även Farrah Mustajärvi. Man informerade, delade ut broschyrer, sålde böcker, kylskåpsmagneter och tröjor och visade bildspel om Agrells liv och gärning. Agrellcitaten på väggarna väckte intresse och den nya roll-upen drog till sig blickarna. För att hålla kvar intresserade besökare bjöds på kaffe och hembakade kakor. Under lördagen framträdde sällskapet på scen då Eva Söderberg intervjuade Maria Lycken, Lena Gedin och Anna-Lena Lundblad om Agrell och sällskapets tillblivelse. Det hela avslutades med Alfhilds kampsång som blev bokmässans enda sånginslag?


Ingeborg Nordin Hennel på HPU(Härnösands pensionärsuniversitet) 29 september.

Föreläsningen som gav glimtar ur Alfhild Agrells liv och dikt var välbesökt och såg ut att skapa intresse kring Agrell. Representanter från sällskapet deltog och bjöd ut den nya novellskivan till försäljning.


Poesifestivalen 10 oktober. Alfhild Agrell-sällskapets deltagande vid Poesifestivalen genomfördes med den äran. Novellen ”Sorg” lästes upp tillsammans med de tretton dikter den inspirerat till. Alveola Ämting visade upp sina båda småfilmer kring temat sorg.

Julmarknaden på Sambiblioteket 28 november.


Agrell-sällskapet bemannade en monter med informationsmaterial och Agrellprodukter. Trots få besökare av marknaden hade montern en jämn ström av intresserade och sålde produkter för ca 1000 kronor.


Besök med information hos Soroptimisterna 10 december.

Tre representanter från styrelsen besökte mötet, visade bildspel och berättade om Agrell.


Läsecirkeln 2015:

Läsecirkeln har under året bestått av fjorton anmälda medlemmar som träffats sammanlagt fjorton gånger för att under Maria Lyckens ledning högläsa och samtala kring ett antal Agrellnoveller ur Nordanfrån (1898) och Norrlandsgubbar och norrlandsgummor samt andra gamlingar och ungdomar (1899). Ur Nordanfrån har läsecirkeln hämtat följande noveller: ”Sorg”, ”Svart och hvitt”, ”Buabruden”, ”Enoch frostmannen”. Ur Norrlandsgubbar och norrlandsgummor samt andra gamlingar och ungdomar har cirkeln läst: "En mor”, “En ´storbegravning´ för tjugo år sedan " Huraless kärringa fick själa tebakars” Ett frieri” ”Från fjällen", "En bönemanshistoria", "Vår Herres blomster", "Bina", "En auktion i gamla goda tiden", "När Johannes i törpe´ skulle sta å skaffe seg e´ hustru", "Skön Rosamunda" och "Hurusom Pär-Pärs Kalle å Ers-Ers Kalle kom te å byte namn”.


Vårterminens sista sammankomst ägde rum på Sams restaurang med mat och gemytlig samvaro. Som vanligt har styrelsemöten och läsecirkelsverksamheten ägt rum på Vuxenskolan där sällskapet också haft möjlighet att kopiera dokument.


Övrig verksamhet

Novellskiva: Under sommaren gav sällskapet ut en novellskiva med några av Agrells noveller. Uppläsare är Margareta Ragnarsdotter, Gun Rooswall-Persson och Eva Söderberg medan Lena Gedin har rollen som presentatör.


Agrell-folder: En folder om Alfhild Agrells liv och gärning har producerats och tryckts upp i 400 exemplar med hjälp av Franzéngruppen.


Bildspel: Sällskapet har producerat ett bildspel om Agrells liv och gärning att använda vid olika informationstillfällen.


T-shirts: Sällskapet har låtit trycka upp ett antal lilafärgade T-shirts för försäljning med Agrell-citatet: ”Läshungern är allt en underlig hunger, den mättas aldrig!”(Nordanfrån 1898). Roll-up: En roll-up med en bild av Alfhild Agrell i helfigur och med texten: ”rebell, humorist, berättare” har producerats av sällskapet.


Medlemsinformation: Anna-Lena Lundblad har under året försett medlemmarna med sammanlagt tre nyhetsblad med medlemsinformation.


Samarbetsprojekt med Mittuniversitetet: Ett samarbetsprojekt har inletts med Miun kring Agrells sagobok Prins Pompom (1901) där studenter har i uppdrag att testa sagans giltighet för dagens förskolebarn.


Utsmyckning: Sällskapets planer för en utsmyckning av Alfhild Agrells plats har börjat ta form genom att ett samarbete har inletts med kommun, landsting och länsmuseum.


Alfhild Agrell-sällskapet har haft ett mycket aktivt år som präglats av både engagemang och entusiasm och där nya djärva planer ständigt dykt upp och tagit form.Men sällskapet har också under året upplevt en sorg. I början av oktober avled Lena Lundqvist efter en tids sjukdom. Lena var styrelsens vice ordförande men också arkivarie av formalia och ”informalia” med agrellskt intresse. Dessutom var Lena en hängiven släktforskare och lyckades få kontakt med en sentida släkting till Agrells syster i Köpenhamn. Lena var kraftfull, kreativ och kvalitetsmedveten och tog sina uppgifter i styrelsen på största allvar. Vi saknar henne.


Ett stort tack till alla som valt att vara medlemmar i sällskapet. Medlemmarnas intresse och uppmuntran är av största betydelse för sällskapets fortsatta verksamhet. Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår där vi kan förverkliga ytterligare några av våra planer och samtidigt komma med nya kreativa idéer för att sprida intresse och information kring vår författare.


Härnösand i februari 2015

Maria Lycken, Lena Gedin, Anna-Lena Lundblad                 

Britta Olofsson, Birgitta Holmgren-Wallin, Margareta Bergwall

Alveola Ämting, Agneta Palm, Birgitta Smith, Margareta RagnarsdotterProtokoll fört vid Alfhild Agrell-sällskapets årsmöte den 2 mars 2015

Plats: IOGT/NTO-lokalen, Storgatan 10


§1  Öppnades mötet av sällskapets vice ordförande Maria Lycken.

§2  Förklarades mötet vederbörligt utlyst.

§3  Godkändes dagordningen.

§4  Valdes Åke Hamrin till mötesordförande och Lena Gedin till mötessekreterare samt Eva Proffe och Märet Dahne till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§5  Föredrogs verksamhetsberättelsen av mötesordförande och lades till handlingarna.

§6  Föredrogs den ekonomiska rapporten av kassören och lades till handlingarna.

§7  Revisorernas berättelse lästes upp av Agneta Palm och lades till handlingarna.

§8  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9  Fastställdes oförändrad årsavgift på 150 kr för enskild medlem.

§10 Redogjorde kassören muntligt för verksamhetsplan och budget för 2015. Sällskapet planerar utgivning av en skiva med noveller av Alfhild Agrell, fortsatt läsecirkel, deltagande i Bok- och Biblioteksmässan 2015, firande av Alfhild-dagen i september, utställning under medverkan av barn- och ungdomsgrupper från skolor.

§11 Till ordförande för ett år valdes Maria Lycken

§12 Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Margareta Bergvall, Lena Gedin och Birgitta Holmgren-Wallin. Till nya ordinarie ledamöter för två år valdes Agneta Palm och Britta Olofsson.

Anna-Lena Lundblad, Lena Lundqvist och Alveola Ämting valdes för två år 2014 och har alltså inte varit involverade i årets valprocedur.

§13 Till ersättare för ett år omvaldes Margareta Ragnarsdotter och Birgitta Smith.

§14 Till revisor för ett år omvaldes Åke Hamrin. Till ny revisor för ett år valdes Anders Aldskogius.

§15 Till ny revisorsersättare för ett år valdes Tommy Thunberg.

§16 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Märet Dahne och Björn Thunberg. Hänsköts till styrelsen att finna en tredje valberedningsledamot.

§17 Inga motioner och förslag från styrelsen förelåg.

§18 Avslutades mötet av mötesordförande Åke Hamrin.


Åke Hamrin, mötesordförande                     

Lena Gedin, mötessekreterare                                   

Märet Dahne, justerare                         

Eva Proffe, justerare


Härnösand den 6 mars 2015
Alfhild Agrell-sällskapets verksamhetsberättelse 2014


I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Ordinarie ledamöter: Maria Lycken (vice ordförande och läsecirkelsansvarig), Lena Gedin (sekreterare och kontaktperson med DELS), Anna-Lena Lundblad (kassör), Lena Lundqvist (andre vice ordförande, arkivarie), Birgitta Holmgren-Wallin (arkivarie), Alveola Ämting (ansvarig för hemsidan), Margareta Bergvall, Eva Proffe, Gun Rooswall Persson.

Ersättare: Margareta Ragnarsdotter, Birgitta Smith

Revisorer: Agneta S. Palm, Åke Hamrin

Revisorsersättare: Märet Dahne

Adjungerad ledamot: Eva Söderberg

Valberedning: Märet Dahne, Björn Thunberg


Medlemsavgiften för 2014 har varit 150 kr för enskild medlem.

Antalet medlemmar uppgick vid slutet av 2014 till 51.

Sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) sedan inträdet i mars 2013.


Sällskapets hemsida har adress www.alfhildagrell.se och e-postadress är info@alfhildagrell.se

Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden: 14 januari, 12 februari,

11 mars (konstituerande sammanträde), 11 april, 15 maj, 11 juni, 27 augusti, 1 oktober,

3 november, 2 december.


Verksamhet

Den 4 februari deltog sällskapet i ett novellkafé på Sambiblioteket med en uppläsning av ”Enoch frostmannen” ur Nordanfrån. Efter en kort introduktion av Lena Gedin läste Gun Rooswall Persson den gripande berättelsen med stor inlevelse. Vi hade ett trettiotal åhörare, som också bjöds på kaffe och fika.


Den 27 februari höll sällskapet sitt årsmöte i Alfhild Agrell-salen, Härnösands Sambibliotek. Det inleddes med att Örjan Leek berättade om Härnösand vid olika tider och visade gamla foton från Alfhild Agrells tid och framåt, speciellt foton av hennes barndomshem, Martinska huset. Före de regelmässiga årsmötesförhandlingarna bjöd sällskapet de cirka 40 deltagarna på kaffe med nybakade semlor.


Den 10 maj medverkade vi i Världens Liv då Härnösand, i anslutning till Umeå som kulturhuvudstad 2014, visade upp sina kulturella aktiviteter. Vi deltog med ett bokbord och skärmar med Agrellcitat, vackra banderoller, informationsblad om vårt sällskap med mera. Vi hade också försäljning av Alfhild Agrell-böcker, i synnerhet Ingeborg Nordin Hennels nyss utkomna biografi Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare.


Den 3 september, Alfhild-dagen, inbjöd sällskapet återigen till ett möte på Villa Fridhem. Gästföreläsare var Jenny Andreasson, regissör vid Dramaten, som under rubriken ”Hur jag räddade Alfhild” berättade om sin egen uppsättning av dramat Räddad på Östgötateatern.  Sällskapet bjöd på kaffe och hembakat och efter fikat framförde Alveola Ämting och Evelina Lundquist två scener ur Agrells pjäs Ensam. Det kom ett femtiotal besökare, många iförda tidstypiska dräkter och hattar. 


Den 12 oktober hade sällskapet i en litterär matiné på ABF-huset i Stockholm, arrangerad av DELS i samarbete med ABF. Ingeborg Nordin Hennel höll en föreläsning med bilder under rubriken ”Jag är ammad med starka lidelser”. Därefter berättade Lena Gedin om upprinnelsen till Alfhild Agrell-sällskapet och dess verksamhet under de första åren. Det hela avslutades med att Eva Söderberg högläste några avsnitt ur I Stockholm samt novellen ”Sorg” ur samlingen Nordanfrån. Christo Burman från bokförlaget Atrium spelade in hela programmet som nu finns att se på Youtube.


Den 19 oktober medverkade vi i anslutning till utställningen ”I brudens tid” på Länsmuseet. Katarzyna Forsberg från museet inledde med att berätta om bröllop i gamla tider och därefter högläste Margareta Ragnarsdotter novellen ”En bröllopsdag” ur Från Land och stad för en stor och uppskattande publik på över femtio personer.


Den 9 december öppnades vår konstutställning på Sambiblioteket med Agrellnovellen ”Stora Pängar” som underlag. Sällskapets utställningsgrupp hade skickat ut novelltexten, både på papper och inläst på skiva av Margareta Ragnarsdotter, till elever på Härnösands folkhögskola, Härnösands gymnasium samt i klass nio på Murbergsskolan. Eleverna fick sedan i samarbete med sina lärare diskutera novellen och göra bilder till den med bilagd text. Det inkom 87 bidrag till inlämningsdagen den 28 november, vilka samtliga sattes upp till utställningen. Den mycket välbesökta vernissagen presenterades av Monica Eklund Höijer. Som belöning fick varje deltagande klass dela på en summa pengar ur de för ändamålet avsatta 5000 kronor som donerats till sällskapet. Utställningen pågår från 9 dec 2014 till 7 jan 2015.   


Läsecirklar

Under våren 2014 hade sällskapet en läsecirkel ledd av Maria Lycken, med åtta möten och ett tiotal medlemmar. Cirkeln läste de återstående Agrelldramerna ”En bröllopsdag”, ”Vår!”, ”Ingrid. En döds kärlekssaga”, ”Varför?”, ”En huvudsak” och ”Putte” samt dessutom novellen ”Stora Pängar”. Under hösten fortsatte verksamheten, fortfarande ledd av Maria Lycken, med sex möten. Gruppen övergick till Agrells noveller ur Nordanfrån: ”Bekantskapen”, ”Ett skratt”, ”En björnhistoria” (tillsammans med Pelle Molins ”En ringdans medan mor väntar”), ”Thora”, ”Sol-Hans”, ”Lifsstigar” och ”En bastard.”


Våra styrelsemöten och vår läsecirkelverksamhet har ägt rum i Vuxenskolans lokaler på Brunnshusgatan, där vi fått god hjälp med kopiering och annat, för vilket vi är mycket glada och tacksamma.


Föredrag, medlemsinformation och övrig verksamhet

Några medlemmar i styrelsen har hållit föredrag om Alfhild Agrell och vårt sällskap: Lena Gedin den 18 mars 2014 på SPF Kontakts möte på Församlingsgården. Anna-Lena Lundblad den 12 september 2014 vid Rotarys frukostmöte på Matbaren. Vidare har sällskapets medlemmar fått fem nyhetsblad med medlemsinformation, utskickade av Anna-Lena Lundblad. Med Alveola Ämtings hjälp har sällskapet låtit producera ett antal kylskåpsmagneter som nu finns ute till försäljning. 


Alfhild Agrell-sällskapet har haft ett mycket aktivt och givande år med ökande intresse för vår verksamhet. Vi i styrelsen vill tacka våra medlemmar för deras stöd och uppmuntran och ser med goda förhoppningar fram mot att nästa år kunna fortsätta vår verksamhet med samma entusiasm och förverkliga ytterligare några av våra planer.

Härnösand i februari 2015


Maria Lycken         

Lena Gedin                 

Anna-Lena Lundblad                 

Margareta Bergvall

Birgitta Holmgren-Wallin                                 

Lena Lundqvist                               

Eva ProffeAlfhild Agrell-sällskapets årsmöte 2014


Tid: torsdag den 27 februari 2014 kl. 18.30

fört vid Alfhilds Agrell-sällskapets årsmöte den 27 februari 2014

Plats: Olof Högbergsalen i Härnösands Sambibliotek


§1   Öppnades mötet av styrelsens ordförande Eva Proffe.

§2   Förklarades mötet vederbörligt utlyst.

§3   Godkändes dagordningen.

§4   Valdes Åke Hamrin till mötesordförande och Lena Gedin till mötessekreterare samt Maria

       Lycken och Margareta Ragnarsdotter till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§5   Föredrogs verksamhetsberättelsen av mötesordförande och lades till handlingarna.

§6   Föredrogs den ekonomiska rapporten av kassören och lades till handlingarna.

§7   Revisorernas berättelse lästes upp av Agneta Palm och lades till handlingarna.   

§8   Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§9   Fastställdes oförändrad årsavgift på 150 kr för enskild medlem

§10 Redogjorde kassören muntligt för verksamhetsplan och budget för 2014. Sällskapet planerar

       en tillfällig Agrell-utställning på Sambiblioteket, fortsatt läsecirkel, ev. deltagande i

       Murbergsprogram i sommar, firande av Alfhild-dagen i september, tävling med utställning till

       hösten, ev. nyutgåva med Agrell-noveller m.m.

§11 Eftersom inget förslag till ordförande förelåg, hänsköts till styrelsen att inom sig välja

       ordförande till varje styrelsemöte. Som firmatecknare fungerar vice ordförande och kassören.         

§12 Till ordinarie ledamöter valdes Anna-Lena Lundblad, Lena Lundqvist, Maria Lycken och

       Alveola Ämting på två år samt Margareta Bergvall, Lena Gedin, Birgitta Holmgren-Wallin, Eva

       Proffe och Gun Rooswall Persson på ett år.

§13 Till ersättare valdes Margareta Ragnarsdotter och Birgitta Smith på ett år.

§14 Till revisorer omvaldes Åke Hamrin och Agneta Palm på ett år.

§15 Till revisorsersättare omvaldes Märet Dahne på ett år.

§16 Till ledamöter i valberedningen utsågs Märet Dahne och Björn Thunberg. 

§17 Inga motioner och förslag från styrelsen hade inkommit.

§18 Inga övriga frågor förelåg.

§19 Avslutades mötet av mötesordförande Åke Hamrin.Härnösand den 5 mars 2014

………………………………………….

Åke Hamrin, mötesordförande


………………………………                   …………………………….          ………………………………………                   

Lena Gedin                                    Maria Lycken             Margareta Ragnarsdotter

(mötessekreterare)                          (justerare)                     (justerare)

Alfhild Agrell-sällskapets verksamhetsberättelse 2013


I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Ordinarie ledamöter: Eva Proffe (ordförande), Maria Lycken (vice ordförande), Lena Gedin (sekreterare), Anna-Lena Lundblad (kassör), Margareta Bergvall, Gun Rooswall Persson, Alveola Ämting, Birgitta Holmgren-Wallin, Margareta Ragnarsdotter

Ersättare: Lena Lundqvist, Birgitta Smith

Revisorer: Åke Hamrin, Agneta Palm

Revisorsersättare: Märet Dahne

Adjungerad ledamot: Eva Söderberg

Valberedning: Eva Söderberg (sammankallande), Eva Proffe, Gun Rooswall Persson


Medlemsavgiften för 2013 har varit 150 kr för enskild medlem.

Antalet medlemmar uppgick vid slutet av 2013 till 44.

Sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) sedan inträdet i mars 2013.


Sällskapets hemsida har adress www.alfhildagrell.se och e-postadress är info@alfhildagrell.se 

Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden: 28 januari (konstituerande sammanträde), 6 mars, 5 april, 7 maj, 4 juni, 22 augusti, 30 september och 20 november.


Verksamhet

Den 16 januari 2013 höll sällskapet sitt första ordinarie årsmöte i Alfhild Agrell-salen, Härnösands Sambibliotek. Det inleddes med ett föredrag av Ingeborg Nordin Hennel om Alfhild Agrell och hennes populära kåseriböcker I Stockholm och Hemma i Jockmock, skrivna under pseudonymen Lovisa Petterkvist. Margareta Ragnarsdotter bidrog med uppläsning av valda stycken ur den senare. Maria Lycken redogjorde också för en planerad läsecirkel med texter av Alfhild Agrell, varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.


Den 16 maj öppnades vår utställning (16/5 – 8/6) med en välbesökt vernissage på Sambiblioteket. Alfhild Agrell-sällskapet har fått en donation på 25000 kr, avsedda att fördelas på fem år som pris vid en tävling med anknytning till verk och texter av Alfhild Agrell. En arbetsgrupp med Eva Proffe, Maria Lycken, Anna-Lena Lundblad, Birgitta Holmgren-Wallin och Gun Rooswall Persson fick ansvaret för årets tävling och utarbetade ett förslag med kortnovellen ”Sorg” som underlag för bild, musik, text, drama, hantverk m.m. Novellen trycktes upp och förmedlades till olika instanser, skolor, föreningar m.m. Det kom in många fina bidrag inom varierande grenar, och arbetsgruppen fungerade som jury vid urvalet av vinnarna. Vid vernissagen, där alla bidragen presenterades, delade vi ut fem priser på vardera 1000 kr. Dessutom utdelades fyra hederspris på 400 kr.


Den 2 -7 juli deltog sällskapet i en utställningsvecka på Murberget. En arbetsgrupp, bestående av Eva Proffe, Margareta Bergvall, Margareta Ragnarsdotter och Lena Gedin, ansvarade för utställningen. Alveola Ämting och Lena Lundqvist var fotokonsulenter. Vår utställning gick under rubriken ”Dömd men inte glömd” och bestod av några tidstypiska möbler från Länsmuseet, diverse tillbehör och en monter med Alfhild Agrells böcker och kopior på brev från henne till Ellen Key. På vår speciella dag, den 7 juli, uppträdde Alfhild själv i gestalt av Alveola Ämting i en vacker stilenlig klänning. Margareta Bergvall presenterade utställningen och Lena Gedin berättade om författarinnan och läste ur breven till Ellen Key.


Den 3 september inbjöd sällskapet till firande av Alfhilds namnsdag med kvällskaffe och kaka på Villa Fridhem. Arrangörerna och en del av besökarna var iförda tidstypisk klädsel med stora hattar. Maria Lycken och Anna-Lena Lundblad höll en kort introduktion och Lena Lundqvist och Gun Rooswall Persson läste valda delar ur En Lappbok (bl. a novellen Glansvit). Trettiotvå personer infann sig på kalaset.


Den 25-26 oktober firade sällskapet ett tvådagarsjubileum till minne av Alfhild Agrells bortgång 90 år tidigare. En jubileumsgrupp, bestående av Maria Lycken, Lena Gedin, Anna-Lena Lundblad, Birgitta Holmgren-Wallin, Agneta Palm och Birgitta Smith tillsattes för att utarbeta programmet, och Alveola Ämting, som var adjungerad till gruppen, gjorde den oerhört fina jubileumsaffischen. Jubileet inleddes på kvällen den 25 med en teaterföreställning i Alfhild Agrell-salen på Sambiblioteket, följd av en fikastund för besökarna i foajén utanför. Där fanns också en monter med olika verk av Agrell samt ett par vackra banderoller och citat ur Agrell-texter uppsatta på väggarna och hyllorna runtomkring. Teaterföreställningen utgjordes av Agrells enaktare En lektion, spelad av Camilla Rensgard och Stefan Isaksson från teatergruppen Lilla Parken inför en fulltalig och uppskattande publik.


Dagen därpå inleddes på Stora Torget med kulning av Lovisa Sandenskog och samling utanför hörnet på det hus som nu ersätter det gamla Martinska huset. Ordförande Eva Proffe hälsade välkommen och framförde sällskapets nya kampsång, varefter kommunalrådet Fred Nilsson höll tal och avtäckte den skylt till minne av Alfhild Agrells barndomshem som initierats av Alfhild Agrell-sällskapet och bekostats av kommunen och Gamla Härnösandspojkar. Ceremonin avslutades med en fanfar av trumpetaren Samuel Mattsson. Med utgångspunkt från några foton uppsatta på en husvägg i närheten berättade sedan Örjan Leek om det Martinska huset och gamla Härnösand, och som ett sista inslag i programmet på Stora Torget uppförde Ellen Oscarsson och Maya Alarcon från Bäverteatern en liten egenhändigt författad scen med anknytning till Alfhild Agrells ungdomstid. Nästa programpunkt var en stämningsfylld stund med kransnedläggning på Agrells grav på Säbrå kyrkogård. Samuel Mattson medverkade med psalmen "Abide with me" på trumpet.  Efter detta serverades besökarna en god sopplunch i Klockargården, där jubileet avslutades med att Gun Rooswall Persson och Farah Mustajärvi, som översatt Agrells pjäs Räddad till farsi, högläste valda stycken ur pjäsen växelvis på svenska och farsi.


Den 21 november fick sällskapet besök av Karin Thunberg, journalist på Svenska Dagbladet, och Dan Hansson, fotograf, som tillbringade hela dagen med att följa sällskapets verksamhet och intervjua medlemmarna. De var ute på vid graven på Säbrå kyrkogård, tittade på Härnösandsmiljöer och följde läsecirkelverksamheten på kvällen. Resultatet blev en stort upplagd artikel med fina fotografier och med titeln "I litterärt sällskap" i Svenska Dagbladets söndagsbilaga den 29 december.   


Läsecirklar:

Under våren 2013 hade sällskapet två läsecirklar ledda av Maria Lycken, med åtta respektive tio deltagare (5 möten i vardera cirkeln). Båda grupperna läste följande Agrell-texter: Prins Pompom, texter ur "Sensitivan", Två slädpartier (ur novellsamlingen Från land och stad) samt valda delar ur I Stockholm och Hemma i Jockmock. Under hösten fortsatte Maria Lycken verksamheten med en grupp på tio deltagare (8 möten). Följande Agrell-dramer lästes och diskuterades: Räddad, Dömd, Ensam, En lektion och Småstadsliv.

Alfhild Agrell-sällskapet har haft tillgång till Vuxenskolans lokaler både för läsecirkelmöten och styrelsemöten och fått hjälp med kopiering och diverse annat: ett gott samarbete som vi är mycket glada över.


Föredrag:

Flera medlemmar i styrelsen har hållit föredrag om Alfhild Agrell och vårt nybildade sällskap. Anna-Lena Lundblad: den 9 mars hos Härnösands Fria Kulturförenings feministfestival, den 17 mars vid Laura Fitinghoffsällskapets årsmöte i Sollefteå,  samt tillsammans med Maria Lycken den 24 november hos STF. Maria Lycken: vid två Rotary-luncher, den 15 februari och den 8 april. Lena Gedin: den 20 april på DELS årsmöte i Stockholm. 


Alfred Agrell-sällskapet har haft ett mycket verksamt och givande år. Vi i styrelsen vill gärna tacka våra medlemmar för deras stöd och intresse och vi ser med glädje och goda förhoppningar fram mot nästa års verksamhet.       Härnösand i februari 2014

Eva Proffe   Maria Lycken   Lena Gedin   Anna-Lena Lundblad 

Margareta Bergvall   Birgitta Holmgren-Wallin   Gun Rooswall Persson 

Margareta Ragnarsdotter   Alveola Ämting  Lena Lundqvist  Birgitta Smith

Årsmöte 2013 (Alfhild Agrell-sällskapets första ordinarie årsmöte)


Den 16 januari 2013. Plats: Alfhild Agrell-salen i Härnösands Sambibliotek


& 1.  Öppnades mötet av interimstyrelsens ordförande Eva Proffe

& 2.  Förklarades mötet vederbörligt utlyst.

& 3.  Godkändes dagordningen.

& 4.  Valdes Åke Hamrin till mötesordförande och Lena Gedin till mötessekreterare samt

Maria Lycken och Margareta Bergvall till protokolljusterare.

& 5.  Angående verksamhetsberättelse se under Övriga frågor & 18.

& 6.  Föredrogs den ekonomiska berättelsen och lades till handlingarna.

& 7.  Lades revisonsberättelsen till handlingarna.

& 8.  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 19 juni 2012- 16 januari 2013.

& 9.  Fastställdes årsavgiften till 150 kr.

&10. Angående verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår, se & 18.

&11. Fastställdes styrelsens numerär till nio ordinarie ledamöter och två

ersättare.

&12. Valdes Eva Proffe till ordförande för ett år. Till ordinarie ledamöter valdes

Margareta Bergvall, Birgitta Holmgren-Wallin, Lena Gedin, Anna-Lena Lundblad

Maria Lycken, Gun Rooswall Persson, Margareta Ragnarsdotter och Alveola

Ämting.

&13. Valdes Lena Lundqvist och Birgitta Smith till ersättare för ett år.

&14. Valdes Agneta Palm och Åke Hamrin till revisorer för ett år.

&15. Valdes Märet Dahne till revisorsersättare för ett år.

&16. Valdes Eva Söderberg till ledamot i valberedningen. Se Övriga frågor, &18.

&17. Förelåg inga motioner eller förslag från styrelsen.

&18. Övriga frågor:

a)Uppdrogs åt styrelsen att skriva en verksamhetsberättelse för tiden 19 juni 2012 – 16 januari 2013

b)Uppdrogs åt styrelsen att skriva en verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår.

c)Uppdrogs åt styrelsen att ansöka om medlemskap i DELS så snart som möjligt.

d)Uppdrogs åt styrelsen att komma med förslag på ytterligare två ledamöter i valberedningen.

&19. Avslutades mötet av Eva Proffe.


Vid protokollet:                                                         Justeras:


/Lena Gedin/                                                            /Maria Lycken/   /Margareta Bergvall/
Alfhild Agrell-sällskapets verksamhetsberättelse 2012


Alfhild Agrell-sällskapet bildades på Härnösands Sambibliotek den 19 juni 2012, då ett flertal intresserade, både från kvinnogruppen som vårdar Alfhild Agrells grav, från läsecirkeln Petrea, från Länsmuseet m. fl., samlades till ett improviserat möte. Bland deltagarna fanns också Farrah Mustajärvi, som översatt Agrells drama Räddad till farsi. Vid mötet beslöts att bilda en religiöst och politiskt obunden ideell förening, vars främsta syfte ska vara att sprida kunskap om Alfhild Agrells liv och verk och stimulera den fortsatta forskningen om henne.


Vid det här första mötet den 19 juni valdes en interimstyrelse som skulle verka fram till det första årsmötet i början på följande år. 


I interimstyrelsen har följande personer ingått:

Ordinarie ledamöter: Eva Proffe (ordförande), Birgitta Holmgren-Wallin (vice ordförande), Gun Rooswall Persson (sekreterare), Anna-Lena Lundblad (kassör), Margareta Bergvall, Lena Gedin, Maria Lycken, Margareta Ragnarsdotter.

Revisor (och deltagare i styrelsemötena) Agneta Palm.

Adjungerad ledamot: Eva Söderberg.

Valberedning: Eva Proffe och Gun Rooswall Persson


Medlemsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem.

Firmatecknare: Eva Proffe och Anna-Lena Lundblad. Sällskapets bankgironummer: 875-4861

Antalet medlemmar uppgick vid slutet av 2012 till 21.

Webbredaktörer för sällskapets nystartade hemsida med adress www.alfhildagrell.se har varit Anna-Lena Lundblad och Maria Lycken med Eva Söderberg som support.


Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten: 19 juni (konstituerande möte), 26 juni, 3 september, 17 september, 16 oktober, 14 november, 3 december och 9 januari.

 

Sällskapet har erhållit en donation à 5000 kr per år i fem år. Pengarna är avsedda att delas ut som pris(er) i en tävling med anknytning till någon eller några av Alfhild Agrells texter. 


Verksamhet

Den 28 juli berättade Margareta Ragnarsdotter om vårt nybildade sällskap vid en sammankomst för litterära sällskap i gamla prästgården på Murberget.


Den 2 oktober inbjöd vi till en högläsningskväll på Härnösands Sambibliotek. Eva Proffe inledde med en kort presentation av Alfhild Agrell-sällskapet, varefter Margareta Ragnarsdotter läste novellen "Sol-Hans" ur novellsamlingen Nordanfrån. Det blev en mycket lyckad kväll, där även Farrah Mustajärvi framträdde och berättade om sin översättning till farsi av pjäsen Räddad (översättningen fanns också att köpa vid detta tillfälle).


Den 10 december (Stina-dagen) höll Anna-Lena Lundblad ett föredrag om Alfhild Agrell på ett möte för kvinnliga företagare i Söråker.


Dessutom:

Den 29 september, på bokmässan i Göteborg, höll Ebba Witt-Brattström och Ingeborg Nordin Hennel (som håller på att skriva en ny bibliografi om Alfhild Agrell) ett seminarium om Agrell och hennes dramer. Lena Gedin rapporterade från seminariet.


Under den korta verksamhetstiden 2012 har Eva Proffe och Gun Rooswall Persson utarbetat ett förslag till stadgar för sällskapet. Styrelsen har också planerat för följande års tävling och valt den korta novellen ”Sorg” ur Nordanfrån som utgångspunkt. I planerna för nästa år ingår också att söka inträde i DELS (De litterära sällskapen i Sverige). Dessutom planerar vi en läsecirkel på Vuxenskolan med texter av Alfhild Agrell.


Härnösand i februari 2013

Eva Proffe, Birgitta Holmberg-Wallin, Gun Rooswall Persson, Anna-Lena Lundblad,

Margareta Bergvall, Lena Gedin, Maria Lycken, Margareta Ragnarsdotter