Stadgar

Alfhild Agrell-sällskapet

FÖRENINGENS STADGAR

 

§ 1 Namn

 

Föreningens namn är Alfhild Agrell-sällskapet.

 

§ 2 Syfte

 

Alfhild Agrell-sällskapet, som är en ideell förening, har som uppgift att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk.

 

§ 3 Medlemskap

 

Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.

 

§ 4 Stödjande medlemskap

 

Föreningar, organisationer och företag beviljas stödjande medlemskap.

 

§ 5 Medlemsavgift

 

Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Beslutande organ

 

Sällskapets beslutande organ är årsmötet och Alfhild Agrell-sällskapets styrelse

 

§ 7 Årsmöte och styrelse

 

Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.

 

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår

 

Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg, via föreningsannons.

 

Vid årsmöte ska följande ärenden finnas på dagordningen:

 

1) Mötets öppnande

 

2) Mötets behöriga utlysande

 

3) Godkännande av dagordningen

 

4) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare

 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

 

6) Ekonomisk berättelse

 

7) Revisorernas berättelse

 

8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 

9) Fastställande av medlemsavgift

 

10) Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

 

11) Val av styrelse: ordförande för ett år samt övriga ordinarie ledamöter för två år

 

12) Val av två ersättare för ett år

 

13) Val av två revisorer för ett år

 

14) Val av en revisorsersättare för ett år

 

15) Val av tre ledamöter till valberedning

 

16) Behandling av motioner och förslag från styrelsen

 

17) Övriga frågor

 

18) Mötets avslutande

 

§ 8 Styrelsen och dess uppgifter

 

Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter samt minst två ersättare, valda av årsmötet. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat. Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen kan genomföra beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än vad som framgår av verksamhetsplanen. Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål. Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

 

§ 9 Firmatecknare

 

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

 

§ 10 Stadgeändring

 

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmötet, med 2/3-dels majoritet.

 

§ Upplösning

 

Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till något ändamål som gynnar intresset och förståelsen för Alfhild Agrell och hennes verk.

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"

 

Aktuellt våren 2018

Agrellår 2018 planeras!

Just nu förbereder vi oss för ett Alfhild Agrell-år som kommer att firas 2018. Mer information finns här

 

Agrell får egen plats i Härnösand

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att namnge en plats i Härnösand till Alfhild Agrells minne.

Läs mer här: www.harnosand.se/agrellsplats

Eller läs reportaget i Volym

Det har också fattats beslut om att platsen ska få en digital utsmyckning värd en halv miljon!

Läs mer om detta i Allehanda

 

Vårens läsecirkel

Varannan torsdag träffas vi och läser Agrell. Det finns plats för dig också! För mer information och anmälan, kontakta britta Olofsson på brittaolofsson3@gmail.com

OBS! Vi håller till i Härnösand.

 

 

 

Detta har hänt

Månadens citat

 

”Nöje! Först ska jag bli människa, det är en föresats.”

 

 

 

 

 

Klicka på bilderna för att förstora