Stadgar

Alfhild Agrell-sällskapet

FÖRENINGENS STADGAR

 

§ 1 Namn

 

Föreningens namn är Alfhild Agrell-sällskapet.

 

§ 2 Syfte

 

Alfhild Agrell-sällskapet, som är en ideell förening, har som uppgift att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk.

 

§ 3 Medlemskap

 

Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.

 

§ 4 Stödjande medlemskap

 

Föreningar, organisationer och företag beviljas stödjande medlemskap.

 

§ 5 Medlemsavgift

 

Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Beslutande organ

 

Sällskapets beslutande organ är årsmötet och Alfhild Agrell-sällskapets styrelse

 

§ 7 Årsmöte och styrelse

 

Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.

 

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår

 

Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg, via föreningsannons.

 

Vid årsmöte ska följande ärenden finnas på dagordningen:

 

1) Mötets öppnande

 

2) Mötets behöriga utlysande

 

3) Godkännande av dagordningen

 

4) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare

 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

 

6) Ekonomisk berättelse

 

7) Revisorernas berättelse

 

8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 

9) Fastställande av medlemsavgift

 

10) Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

 

11) Val av styrelse: ordförande för ett år samt övriga ordinarie ledamöter för två år

 

12) Val av två ersättare för ett år

 

13) Val av två revisorer för ett år

 

14) Val av en revisorsersättare för ett år

 

15) Val av tre ledamöter till valberedning

 

16) Behandling av motioner och förslag från styrelsen

 

17) Övriga frågor

 

18) Mötets avslutande

 

§ 8 Styrelsen och dess uppgifter

 

Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter samt minst två ersättare, valda av årsmötet. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat. Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen kan genomföra beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än vad som framgår av verksamhetsplanen. Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål. Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

 

§ 9 Firmatecknare

 

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

 

§ 10 Stadgeändring

 

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmötet, med 2/3-dels majoritet.

 

§ Upplösning

 

Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till något ändamål som gynnar intresset och förståelsen för Alfhild Agrell och hennes verk.

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"

 

Aktuellt hösten 2018

Alfhild Agrell-året tuffar vidare!

Hösten 2018 är full av olika begivenheter i Alfhild Agrells anda. Välkommen att ta del av allt som erbjudes! Närmare information här

och www.harnosand.se/agrellsplats

 

Agrell får egen plats i Härnösand

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att namnge en plats i Härnösand till Alfhild Agrells minne.

Läs mer här: www.harnosand.se/agrellsplats

Det har också fattats beslut om att platsen ska få en digital utsmyckning värd en halv miljon!

Läs mer om detta i Allehanda

 

Höstens läsecirkel

Torsdag 3 sep, 27 sep, 11 okt, 25 okt, 8 nov och 22 nov läser vi texter ur Agrells dagboksroman Hemma i Jockmock och novellerna ”Glansvit” och ”Svart invärtes” ur En lappbok inför Norrdans´ föreställning. Välkommen närhelst du har lust! Mer info: brittaolofsson3@gmail.com.

OBS! Vi håller till på Länsmuseet Murberget

 

 

 

Detta har hänt

Klicka här

Månadens citat

 

”Nu visste jag vad kvinno-frågan var! Det är helt enkelt att inte låta förtrampa sig i sina heligaste rättigheter."

 

( I Stockholm, 1892)

 

 

 

 

 

Klicka på bilderna för att förstora