Stadgar

Alfhild Agrell-sällskapet

FÖRENINGENS STADGAR

 

§ 1 Namn

 

Föreningens namn är Alfhild Agrell-sällskapet.

 

§ 2 Syfte

 

Alfhild Agrell-sällskapet, som är en ideell förening, har som uppgift att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk.

 

§ 3 Medlemskap

 

Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.

 

§ 4 Stödjande medlemskap

 

Föreningar, organisationer och företag beviljas stödjande medlemskap.

 

§ 5 Medlemsavgift

 

Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Beslutande organ

 

Sällskapets beslutande organ är årsmötet och Alfhild Agrell-sällskapets styrelse

 

§ 7 Årsmöte och styrelse

 

Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.

 

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår

 

Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg, via föreningsannons.

 

Vid årsmöte ska följande ärenden finnas på dagordningen:

 

1) Mötets öppnande

 

2) Mötets behöriga utlysande

 

3) Godkännande av dagordningen

 

4) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare

 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

 

6) Ekonomisk berättelse

 

7) Revisorernas berättelse

 

8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 

9) Fastställande av medlemsavgift

 

10) Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

 

11) Val av styrelse: ordförande för ett år samt övriga ordinarie ledamöter för två år

 

12) Val av två ersättare för ett år

 

13) Val av två revisorer för ett år

 

14) Val av en revisorsersättare för ett år

 

15) Val av tre ledamöter till valberedning

 

16) Behandling av motioner och förslag från styrelsen

 

17) Övriga frågor

 

18) Mötets avslutande

 

§ 8 Styrelsen och dess uppgifter

 

Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter samt minst två ersättare, valda av årsmötet. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat. Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen kan genomföra beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än vad som framgår av verksamhetsplanen. Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål. Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

 

§ 9 Firmatecknare

 

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

 

§ 10 Stadgeändring

 

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmötet, med 2/3-dels majoritet.

 

§ Upplösning

 

Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till något ändamål som gynnar intresset och förståelsen för Alfhild Agrell och hennes verk.

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"

 

Aktuellt sommar 2017

 

Ingeborg Nordin Hennel är död.

 

Vi var en skara entusiaster som hade samlats på Härnösands bibliotek en försommardag 2012 för att bilda Alfhild Agrell-sällskapet. Då förstod vi ännu inte riktigt att vi saknade en gedigen biografi om henne. Men Ingeborg Nordin Hennel hade redan sedan länge forskat om Alfhild Agrells liv och gärning, och 2014 utkom hennes Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare, innehållsrik, vacker – och prisbelönt av Samfundet De Nio.

 

Nu finns Ingeborg inte längre bland oss. Men medan hon levde uppmuntrade hon ivrigt Alfhild Agrell-sällskapets energiska strävan att återuppväcka författarinnan ur den oskäliga glömskan. Vi är Ingeborg innerligt tacksamma att hon gav oss fördjupade kunskaper och insikter om Alfhild Agrell och hennes väl förtjänta plats i vår litteraturhistoria.

 

Läs vidare: www.atriumforlag.se/forfattare/hennel.htm

 

Högläsning av Agrellnoveller

under fruntimmersveckan

 

Ons 19 - mån 24 juli kan ni besöka Prästgården på Länsmuseet Murberget i Härnösand. Då läser vi dagligen klockan 14.00 en novell av Alfhild Agrell.

Så här ser schemat ut:

Ons 19 juli: En storbegravning för tjugo år sedan (Anna-Lena Lundblad)

Tors 20 juli: Glansvit (Gun Rooswall-Persson)

Fre 21 juli: Vår Herres blomster (Lena Gedin)

Lör 22 juli: Bröllopsbesvär (Margareta Ragnarsdotter)

Sön 23 juli: Stora pengar (Margareta Bergvall)

Mån 24 juli: Giovanni och hans åsna (Maria Lycken)

VÄLKOMNA!

 

Agrellår 2018 planeras!

 

Just nu förbereder vi oss för ett Alfhild Agrell-år som kommer att firas 2018. Mer information kommer här på hemsidan framöver.

 

 

 

Agrell får egen plats i Härnösand

 

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att namnge en plats i Härnösand till Alfhild Agrells minne.

 

Läs mer här: www.harnosand.se/agrellsplats

 

Eller läs reportaget i Volym

 

Det har också fattats beslut om att platsen ska få en digital utsmyckning värd en halv miljon!

 

Läs mer om detta i Allehanda

 

 

Agrell-sällskapet medvekar i

Stenstansdagarna i Sundsvall

 

Den 16 september medverkar vi i Sundsvalls egen historiska stadsfest.

 

Sällskapet berättar om Agrells författarskap och liv med särskilt fokus på hennes tid i Sundsvall. Den korta novellen sorg högläses sedan och därefter framför dansaren Elin Kristoffersson en egenskriven koreografi utifrån novellen.

 

Tid: 15.00

Plats: Kulturmagasinets programsal

 

Månadens citat

 

“Kärleken är sådan; den bjuder det bästa av livet, men den bjuder aldrig två gånger av samma rätt”

 

Nordanfrån, 1898

 

 

 

Klicka på bilderna för att förstora