Stadgar

FÖRENINGENS STADGAR


§ 1 Namn


Föreningens namn är Alfhild Agrell-sällskapet.


§ 2 Syfte


Alfhild Agrell-sällskapet, som är en ideell förening, har som uppgift att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk.


§ 3 Medlemskap


Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.


§ 4 Stödjande medlemskap


Föreningar, organisationer och företag beviljas stödjande medlemskap.


§ 5 Medlemsavgift


Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet.


§ 6 Beslutande organ


Sällskapets beslutande organ är årsmötet och Alfhild Agrell-sällskapets styrelse


§ 7 Årsmöte och styrelse


Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.


Sällskapets verksamhetsår är kalenderår


Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg, via föreningsannons.


Vid årsmöte ska följande ärenden finnas på dagordningen:


1)      Mötets öppnande


2)      Mötets behöriga utlysande


3)      Godkännande av dagordningen


4)      Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare


5)      Styrelsens verksamhetsberättelse


6)      Ekonomisk berättelse


7)      Revisorernas berättelse


8)      Fråga om styrelsens ansvarsfrihet


9)      Fastställande av medlemsavgift


10)   Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår


11)   Val av styrelse: ordförande för ett år samt övriga ordinarie ledamöter för två år


12)   Val av två ersättare för ett år


13)   Val av två revisorer för ett år


14)   Val av en revisorsersättare för ett år


15)   Val av tre ledamöter till valberedning


16)   Behandling av motioner och förslag från styrelsen


17)   Övriga frågor


18)   Mötets avslutande


§ 8 Styrelsen och dess uppgifter


Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter samt minst två ersättare, valda av årsmötet. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat. Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen kan genomföra beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än vad som framgår av verksamhetsplanen. Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål. Styrelsen har sitt säte i Härnösand.


§ 9 Firmatecknare


Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.


§ 10 Stadgeändring


Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmötet, med 2/3-dels majoritet.


§ Upplösning


Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till något ändamål som gynnar intresset och förståelsen för Alfhild Agrell och hennes verk. 

" Man måste sätta in sitt intresse, sitt lif, sitt blod i den tid som är för

att kunna verka för den tid som kommer, och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tro för mycket, som begär allt, som hoppas allt, som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer man ingen vart"


Aktuellt våren 2019

Final på Alfhild Agrell-året!
Nu på våren 2019 blåser vi slutsaluten för Alfhild Agrell-året med bland annat en föreläsning, en opera och två olika teaterföreställningar. Se "Alfhild Agrell-året 2018 –2019"


Vårens läsecirkel 2019
Torsdag 21 feb, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj och 16 maj läser vi Alfhild Agrells nyutkomna antologi Noveller . Välkommen närhelst du har lust! Vi träffas varje gång kl 15.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Brunnshusgatan 6 i Härnösand. Mer info: brittaolofsson3@gmail.com


Detta har hänt

Klicka här!

Alfhild Agrell-sällskapet

Månadens citat


”Frågar fåglar efter om prästen har sagt amen, när vårskyn är full av värme och äggande sol."


( "Enoch frostmannen" ur Nordanifrån 1898)
                                                    

Klicka på bilderna för att förstora